Prof. Dr. Mehmet KAYA
21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili
1950 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Güblüce Köyünde doğdu. İlkokulu Güblüce Köyünde, Ortaokul ve Liseyi Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde tamamladı. 1967’ de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1974’de tıp tahsilini Askeri Tıbbiye öğrencisi olarak yaptı. Tıp tahsilini tamamlayarak Tabip Teğmen olarak Tıp Doktoru Unvanını aldı. 1974 - 1975’de Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Askeri Tababet ve Genel Tıp konularında eğitimini tamamlayarak Doktor Üsteğmen oldu.
Daha sonra 1975 - 1977 yılları arasında Kara Harp Okulu’ nda iki yıl süre ile kıta doktorluğu ve baştabiplik yaptı. 1977 - 1981 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 1981’ de Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1981 - 1986 yılları arasında aynı klinikte uzmanlık ve başasistanlık yaptı. Bu dönem içinde Amerika Birleşik Devletlerinde Mississippi devlet Üniversitesinde organ nakilleri üzerinde araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu.
1987’ de Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe başladı. Daha sonra YÖK Kurullarınca 1988 de Üniversite Doçenti, 1994’ de Üniversite Profesörü oldu. Profesör Dr. Mehmet KAYA, 1999’da 32 yıllık Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışma hayatından kendi isteği ile Prof. Dr. Tabip Kıdemli Albay olarak emekli oldu. Bu 32 yıllık zaman içinde birçok takdirname ve mümtazen erken terfi aldı. Prof. Dr. Mehmet KAYA 1999 Genel Seçimlerinde Kahramanmaraş’dan 21. Dönem Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. TBMM Dışişleri Komisyon Başkan Yardımcılığı, TBMM Dışişleri Komisyon Sözcülüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye Parlementer Üyeliği görevleri yaptı.
Prof. Dr. Mehmet KAYA’ nın “Pratik Cerrahi” adlı Texbook şeklinde Genel Cerrahi Tıp Ders Kitabı, “Düşünceler” adlı Tıp, Serbest Düşünce, Askeri Strateji, Siyasi, Felsefi, Çevre, Coğrafi, Tarihi ve Beşeri konuları içeren kendi düşüncelerini 5 ciltlik küçük kitaplar serisi şeklinde topladı. Prof. Dr. Mehmet KAYA’ nın 260 civarında da daha çok tıbbi olarak yayınlanmış yerli ve yabancı yayını mevcuttur. Prof. Dr. Mehmet KAYA evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
"Prof.Op.Dr.Mehmet KAYA halen Özel Tepe Tıp Merkezinde Genel Cerrah olarak mesleğini icra etmektedir."
PROF. DR. MEHMET KAYA' NIN TBMM GENEL KURULUNDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMALARIN TUTANAKLARI
ÖNSÖZ VE SUNUŞ
Bugün günümüzde hepimizin bildiği gibi Demokrasi, Dünyadaki İdare şekillerinin en iyisi olarak kabul edilmektedir. Demokrasi, birçok Yazarlarca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bunlardan bakılan ise "Aralarında hiçbir ayrılık gözetmeksizin bütün vatandaşların katılacağı idare şeklidir", "vatandaşlar arasında eşitlik ve özgürlük prensiplerine dayalı yönetim biçimidir", "Genel oy hakkı ve yasalar önünde eşitliktir", gibi tariflerle Demokrasi tarif edilmeye çalışılmıştır.

Demokrasinin temel ögeleri ise, konuşma, düşünme, inanç ve yayın gibi özgürlüklerdir. Demokrasilerde esas güç olarak halkın gücü kabul edilmektedir. Buna göre seçilen siyasiler ve yöneticiler, vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalışma yapmaya çalışırlar, eğer seçilmişler halkın beklentilerine göre çalışıp başarılı olamazlarsa, daha sonraki seçimlerde halk bu değerlendirmeyi yeniden yaparak önceki seçtiklerini yenileri ile değiştirirler.

Demokrasilerde halk, temsilcisini seçerken, seçeceği kişinin, halkın içinden, halkın dertlerini bilen, geçmişte halka hizmet etmiş olanları seçmek demokrasinin esasını ve işlerliğini teşkil ettiğini bilmelidir.

Demokrasilerde halk seçeceği temsilcisini iyice tanımalıdır. Bunun için de seçilen temsilcinin kendi menfaatine düşkün olup olmadığını, yalan söyleyip söylemediğini, geçmiş de ne kadar zamanda neler yapmış neler yapmamış, yaptığı işlerde, kendini ispat etmiş mi, yoksa sadece konuşarak laf atarak mı işleri geçiştirmiş halk bunları araştırmalıdır. Temsilci de kendini millete, vatandaşlara iyice anlatmalıdırlar. Halk temsilcisini seçerken de, kısa vadede ne kadar kârım olur diye değil de, uzun vadede benim ve memleketimin kan ne olur diye düşünmelidir. Seçilen temsilci ve halkın her ferdi, şahsi işlerinden daha fazla memleket çıkarlarını düşünmeli, birlik ve beraberlik düşüncesi esas almalıdır.

Yukarda genel bir giriş ile demokratik varsayımların genel bir değerlendirmeleri sonucu demokrasilerde esas unsurun parlamentolar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Parlamentonun da Anayasa1 ve esas unsurları ise siyasi partiler ve milletvekilleridir. Bu bağlamda milletvekilleri ise, parlamenter sistemin, çalışan, iş üreten, fikir üreten, milletin bağrından çıkan seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir.

Bu kitapta ise yukardaki esasları göz önüne alarak 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğum bazı konuşmalarımı siz hemşerim ve vatandaşlarıma Bir Belgesel-Derleme şeklinde bir kitapta toplamayı ve sizlerin bilgilerine sunmayı yararlı gördüm.

TBMM Genel Kurulundaki yapmış olduğum bu konuşmalarımla çeşitli konulardaki Partim ve kendi adıma olan bazı görüş ve düşünceleri de tüm kamuoyuna sunarak, TBMM siyaset ve vatandaş arasındaki bilgilendirmeye de katkım olduğunu düşünmekteyim. Bir "Belgesel-Derleme" şeklinde olan bu kitabın hazırlanmasında ve dağıtımında katkısı olan herkese teşekkür etmeyi de bir borç biliyor herhangi bir hatam olmuşsa da bağışlanacağımı da umuyorum.
Saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KAYA
Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili


ELBİSTAN - AFŞİN İLÇELERİNİN BERABERCE İL OLMALARI HAKKINDAKİ ÖNERİ İÇERİKLİ RAPOR EL KİTABI
ÖNSÖZ
Elbistan ve Afşin İlçeleri Kahramanmaraş'ın Kuzey ve Kuzeydoğusunda yerleşmiş ve Kahramanmaraş'ın ilk iki büyük ilçeleridir. iki ilçe arası 18 Km'lik bir mesafedir. Bu iki ilçe Kuzeyden Binboğa Dağları, Güneyden Nurhak ve Salavan Dağları, Batıdan Berut Dağlan ile çevrili düz bir ovada kurulmuşlardır. Bu ova Elbistan - Afşin ovası olup, ülkemizin 5'inci büyük ovasıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ovanın altında 4,6 milyar metre küplük bir linyit rezervi bulunmaktadır. Bu linyit rezervi üzerine 6 adet Termik Santral kurulması planlanmaktadır. Bu santrallerden birincisi ve "A" Santralı diye adlandırdığımız Termik Santral 1984'den bu yana ülkemiz elektriğinin %8-10'unu sağlamaktadır. 2000 yılında yapımına başlanan "B" Santralı ise önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. B Ünitesinin de faaliyete geçmesi ile Elbistan-Afşin Kömür Havzası, ülkemiz elektrik ihtiyacının 1/4-1/5'ini sağlamış olacaktır. Bunlardan başka C, D, E, F Üniteleri adı altında aynı ova üzerinde 4 adet daha termik santral kurulması planlanmaktadır. Bu santrallerin, çevreyi olumsuz yönde etkiledikleri de bir gerçektir. Ancak gerekli önlemler alındığında güncel teknolojinin getirilmesi ile buna da bir çare bulunmuş olunacaktır.

Görüldüğü gibi Elbistan ve Afşin İlçeleri coğrafya bakımından birbirini tamamlayan ilçeler olduğu gibi, sosyal, kültürel, tarih, ekonomi ve ticaret bakımlarından da birbirini tamamlayan ilçelerdir. Aralarında bulunan 18-20 km'lik uzaklık, ova üzerindeki yapılan konutlar ve evlerle adeta birleşmiş tek bir şehir durumu oluşturmaktadır. Zaten her iki ilçede böylece kendiliklerinden birleşmişlerdir. Her iki ilçenin sorunları, ihtiyaçları hemen hemen ayındır. Elbistan ve Afşin'in İlimiz olan Kahramanmaraş'a uzaklığı 160-170 km'dir. Birçok hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için bu iki ilçenin beraberce il olmaları halinde daha da kolaylaşmış olacaktır. Bu hizmetlerin başında, sağlık, eğitim, güvenlik, idari hizmetler gelmektedir. Bu iki ilçenin beraberce il olmaları halinde Kahramanmaraş'ında her türlü yükünün hafiflemesinin ve kalkınmasının daha da hızlı olacağım belirtebiliriz.

Elbistan ve Afşin'in beraberce "Elbistanafşin" adı ile il olması bölgeyi geliştirip, kalkındıracak, bölge ve ülkemizin yararına olacaktır. Yeni kurulacak Elbistanafşin ili Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini coğrafya olarak, ekonomik olarak, ulaşım, haberleşme ve sulama bakımlarından yeniden birbirleri ile Anadolu'nun doğusunu batısını birleştirmiş olacaktır. Her iki ilçenin "Elbistanafşin" adı altında birleşmeleri durumunda birleşik nüfus' 300.000 - 350.000, yüzölçümü ise 3894 km2 olan yeni bir il olacaktır.

Tarihin ilk çağlarından bu yana Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin İlçeleri geçmişte ülkemizin ekonomisine, insan kaynaklarına birçok katkılarda bulunmuşlardır. Halende aynı bölge içinde olmaları nedeni ile beraberce birçok katkıları devam etmektedir. Bu iki ilçenin tek isimle beraberce il olmalarının bölgeye ve ülkemize büyük faydalar sağlayacağına hepimizin de bu düşünce ve birlikteliğine inanmaktayım.

Bu kitabın hazırlanmasında uzaktan ve yakından katkıları ve emeği olan herkese teşekkür ederim. Özellikle de Cumhuriyetimizin 70. Yılında "Elbistan" adlı kitabı hazırlayanlara da teşekkür eder, hepsini de ayrı ayrı tebrik ederim.

Yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin İlçeleri beraberce "Elbistanafşin" adlı tek isim altında oy ve destekleriyle Cumhuriyetimize yeni bir il kazandıracak olan 21. Dönem Milletvekillerimize de ayrı ayrı saygılarımı arz ediyorum.

Bu kitabın yazımında ve basımında herhangi bir hata ve noksanlığım olmuşsa da şimdiden bağışlanacağımı da ummaktayım.
Herkese saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KAYA
Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili
PROF DR. MEHMET KAYA'NIN SEÇİM BÖLGESİ'NDE İLÇE; KASABA VE KÖYLERİ İLE İLGİLİ TAKİP ETTİĞİ VE DEĞERLENDİRDİĞİ ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİN "BELGESEL RAPOR EL KİTABI"
ÖNSÖZ
Milletlerin varlığını koruması, fertlerinin mutluluk ve huzur içinde yaşatması, o milletin çalışkan, dürüst, fikri ve vicdanı hür fertlere ve kurulmuş iyi bir sisteme ihtiyaçları vardır. Ülkelerin huzurlu bir ülke olabilmesi için görevleri ne olursa olsun fertlerinin kendine düşeni birlik ve beraberlik içinde yapması, yapılanları da hakkaniyet ve dürüstlük felsefesine uygun bir şekilde anlatması gerekir.

Ülkemizde birlik ve beraberlik içinde olmamız, çalışkanlıklarda, iyiliklerde birbirimizle yardımlaşmamız, israf, kıskançlık ve inkardan kaçarak çalışmamız, çalışarak ta yaptıklarımızı insanlarımıza anlatmamızm ülkemizi ileriye götüreceğinden, milletimize güven geleceğinden kimsenin de şüphesi yoktur. Bir ülkenin huzur ve morali, fertlerinin kendilerine düşen görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirme istek ve gayretlerine bağlıdır.

Hepimizin toplumsal hedefi, şüphesiz ki ülkemizi dünya milletler camiasında layık olduğu noktaya taşımaktır. Bunun için çalışıyor ve bunun için çabalıyoruz. Her insanında, bir görev ve hizmet amacı, bir iş disiplini, bir hizmet aşkının olduğu da herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Bu "BELGESEL EL KİTABI" hazırlanmasının ana amaçlarından en önemlisi; Türkiye Cuinhuriyeti'nin, ne kadar maddi ve manevi zorlukları da olsa, tabü afetiere de maruz kalsa, içte ve dışta Cumhuriyet aleyhine çalışmalarda olsa yine bu Türkiye Cumhuriyeti bütün imkanlarını kullanarak ülkemizin her tarafına yatırımlarını yaptığını ve elinden geleni geri koymadığını göstermektir.

Bu düşüncelerden hareket ederek, vatandaşların da ne yaptın, ne gayret gösterdin ve ne çalıştın sorularına da cevap olsun diye tarafımdan yapmaya çalıştığım gayret ve faaliyetlerimi böyle bir belgesel kitapta toplamaya karar vererek bir hatıralar zinciri olsun diye bazı çalışma ve bilgileri biraraya getirmeye çalıştım.

Görüldüğü gibi, bu kitabı oluşturan belge ve yazılar bir insanın yaptığı şeyler değildir. Birçok görevlilerin beraberce yaptıkları şeylerdir. Bu görevliler, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarında görev yapan, düşünce ve partileri bazan aynı olan ve olmayan, bazan farklı olan, ancak hizmet etme noktasında kesin olarak birleşen görevlilerdir. Bu noktada bu "BELGESEL EL KİTABI"nın hazırlanmasında adı geçen ve geçmeyen, emeği geçen herkese ne kadar minnet ve şükran duyulsa azdır.

Hepimizin bildiği bu görevliler, ihtiyaçları tespit edip, bizlere bildiren takip ve yardım eden muhtarlarımız, siyasi teşkilatlarımız, devlette çalışan bürokratlarımız, Bakanlarımız ve diğer arkadaş, dost ve büyüklerimizdir. Bu adı geçenlerin çalışmaları ile İlimiz olan Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım sırasında İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'de üçüncü (3) İl durumuna gelmiştir. Bu noktada doğrudan, dolaylı veya dolaysız katkısı olan Belediye Başkanlarımızdan, teşkilatlarımızdan ve bürokratlarımizdan ve Bakanlarımızdan ve de bu kitabın hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçen herkesten Allah (C.C.) razı olsun diyor, teker teker herkese şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu kitabın yazım ve dağıtımında herhangi bir noksanlığımız veya unutttuğumuz herhangi bir olumsuzluk ve hatalarımızda olmuşsa bağışlanacağımı da ummaktayım.
Saygılarımla ...

Prof. Dr. Mehmet KAYA
Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili


MİLLETVEKİLİNİN İLK İMZA SAHİBİ OLDUĞU KANUN TEKLİFLERİ MEHMET KAYA BAĞIMSIZ - KAHRAMANMARAŞ
2/694 - 22.02.2001 : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/608 - 02.11.2000 : 5 İlçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/544 - 08.06.2000 : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/352 - 10.11.1999 : Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/315 - 06.10.1999 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/309 - 29.09.1999 : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
2/308 - 29.09.1999 : 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi.
Prof. Dr. Mehmet KAYA
  Yenimahalle / ANKARA
  0 533 582 43 20   
Prof. Dr. Mehmet KAYA’ nın Diğer Sitesi:
www.drmehmetkaya.com
web.tasarim.namikerdemkaya.com